Ansökan om medling - KOMPLETTERING
2010-07-06
Till:
Hyresnämnden i Malmö
Box 4287
203 14 Malmö

Komplettering av ansökan, Dnr 1542-10 (störning)

Sökande
Admin (Bostadsrättshavare i Brf Tomteverkstaden)
Tomtegatan 3 b
123 45 Malmö
E-post: brf-havare@hotmail.com

Motpart
HSB:s brf Tomteverkstaden i Malmö
Att. Styrelsen (källarplan)
Tomteg. 5 b, 123 45 Malmö
Org.nr. 746000-1234
  - Brf Tomteverkstadens styrelse, brf.tomteverkstaden@telia.com;
    - Hulth, Hans-Åke , 5 A, tfn 040-12 12 12, Ordinarie ledamot/ordförande
    - Svensson, Kjell , 3 B, tfn 040-13 13 13, Ordinarie ledamot/vice ordförande
    - Karlsson, Tage, 3 A, tfn 040-14 14 14, Ordinarie ledamot/sekreterare
    - Häggkvist, Carola, 7 A, tfn 040-15 15 15, Ordinarie ledamot
    - Skånhamre, Bengt, Anders , HSB Malmö, tfn 070-870 55 35, Ordinarie ledamot


Komplettering efter svar (bil 6) från Josefine Persson, HSB Malmö.

Brf-styrelsens ombud, Josefine Persson, skriver;

Yrkande angående störningsärende:

Sökanden hävdar i sin ansökan att enligt 7 kap 9 § bostadsrättslagen framgår det att styrelsen måste undersöka och ta tag i störningsfrågor av denna typ.
I 7 kap 9 § bostadsrättslagen står det dock att föreningen skall om det förekommer störningar i boendet som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte bör tålas, ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.

Det som har framkommit i rubricerat ärende är att sökanden påstår att denne blivit hotat av en annan medlem i föreningen, dock föreligger ingen bevisning för att så har skett.

För att föreningen skall kunna ingripa i enlighet med 7 kap 9 § bostadsrättslagen måste det påvisas att störning har förekommit,
dessvärre är det ej tillräckligt underlag för att föreningen skall kunna ingripa att enbart en medlem uppger att så har skett.

För det fall att en medlem känner sig hotad utav en en annan medlem skall den hotade medlemmen polisanmäla händelsen.
Först då brott kan styrkas kan föreningen agera i ärendet, under förutsättning att brottet kan härledas till boendet.

Då föreningen fick kännedom om att sökanden kände sig hotad utav en annan medlem i föreningen, kallades sökanden till ett möte med föreningens styrelse för att kunna kartlägga hotbilden, sökanden har dock avböjt att närvara på detta möte.

Föreningens styrelse har agerat helt i enlighet med vad bostadsrättslagen förespråkar då man försökt kartlägga den påstådda hotbilden,
men då föreningen ej finner att det finns bevisning för att någon hotbild föreligger gentemot sökanden
kan föreningen således ej heller agera genom att skicka en rättelseanmaning såsom sökanden begär att föreningen skall göra.

Felaktigheter och förvanskningar av sanningen
 1. "I 7 kap 9 § bostadsrättslagen står det dock att ...", skriver Josefine Persson.

  Dock? Dock vad? Det som Josefine Persson skriver är inget som motsäger vad jag hävdat utan tvärtom. Det understryker mina rättigheter och krav!

 2. "... dock föreligger ingen bevisning för att så har skett", fortsätter Josefine Persson.

  Hur vet HSB Malmö detta?
  Vad grundar sig HSB Malmö på när de hävdar att ingen bevisning finns?
  Det är inte vad det handlar om här, men annars kan jag nämna att bevisning finns.

 3. "För att föreningen skall kunna ingripa i enlighet med 7 kap 9 § bostadsrättslagen måste det påvisas att störning har förekommit ...", skriver Josefine Persson.

  Jag vill då be HSB Malmös jurister att visa var detta står i regelverket!
  Det finns absolut inget i lagen som säger att medlemmen måste bevisa att störning förekommit för att styrelsen ska kunna följa lagen och utreda frågan om störning.
  Utredningsfrågan ligger inte på den enskilda medlemmen utan på styrelsen.


  "... dessvärre är det ej tillräckligt underlag för att föreningen skall kunna ingripa att enbart en medlem uppger att så har skett", skriver sedan Josefine Persson.

  Jo, dessvärre är det just det!
  Precis som i alla andra störningsfrågor i alla andra föreningar under alla tidigare år är det fullt tillräckligt att en medlem hävdar att störning har förekommit för att styrelsen ska vara skyldig att följa lagen och utreda störningsfrågan.

  Sedan finns det bevisning, även om styrelsen inte varit intresserad av dessa bevis. Men bevisfrågan är en annan fråga, nu handlar det om styrelsens skyldighet att ta tag i och utreda störningsärendet. Bevisföringen för vidare agerande i störningsfrågan är en annan och senare fråga.

 4. "För det fall att en medlem känner sig hotad utav en en annan medlem skall den hotade medlemmen polisanmäla händelsen", skriver Josefine Persson.

  Detta är en helt annan fråga som är helt fristående från styrelsens lagstadgade skyldigheter, och det är inget som varken brf-styrelsen eller HSB Malmö ska lägga sig i.
  Var menar styrelsen/HSB Malmö att detta står i lag eller stadgar?


  "Först då brott kan styrkas kan föreningen agera i ärendet", fortsätter Josefine Persson.

  Var menar styrelsen/HSB Malmö att detta står i lag eller stadgar?

  Kan HSB Malmö visa på ett enda fall i bostadsrättsvärldens historia där en medlem tidigare varit tvungen att påvisa att brott kan styrkas för att styrelsen t.ex. ska utreda störningar av en medlem som spelar Black Sabbath på full volym varje natt?


  "... under förutsättning att brottet kan härledas till boendet", tillägger Josefine Persson.

  Det finns inget regelverk som säger att en förutsättning är att "brottet" (som Josefine envisas med att benämna störningen, men det enda brott som det handlar om här är det som styrelsen begått när de vägrar följa lagen och utreda störningsfrågan) ska kunna härledas till boendet!

  På vilket sätt menar styrelsen/HSB Malmö att vem, enligt lag/stadgar, ska kunna härleda att "brottet" hör till boendet, och för vad?

  Nu kan "brottet" förvisso mycket tydligt härledas till boendet, men det är inte vad det handlar om och inget som krävs för en utredning enligt något regelverk.

 5. "Då föreningen fick kännedom om att sökanden kände sig hotad utav en annan medlem i föreningen ...", skriver Josefine Persson.

  Detta stämmer bevisligen inte!
  Det var tre veckor efter årsstämman 2009 - alltså för drygt ett år sedan - som styrelsen (via justeringen av stämmoprotokollet för årsstämman 2009) fick reda på att jag utsatts för hot, vilket styrelsen redan då helt ignorerade, precis som min skriftliga begäran i samband med detta att styrelsen skulle ta tag i denna störningsfråga.
  Men styrelsens "kallelse" skedde först den 8 juni 2010;
  "Admin,P.L. medlemmar av styrelsen!
  Med anledning av den uppkomna sittuvationen då Admin känner sig hotad av Paul
  Är parterna Admin och Paul välkommen ner till föreningen styrelsekontor och till sammans med medlemmar av styrelsen reda ut frågan
  Måndagen den 14 juni 2010 kl 19.00
  ".


  "... kallades sökanden till ett möte med föreningens styrelse för att kunna kartlägga hotbilden", fortsätter Josefine Persson.

  1. Jag kallades med mycket kort varsel, utan någon information eller förberedelse från styrelsen.

  2. Som framgår av mina till hyresnämnden tidigare redovisade skrivelser till styrelsen (som styrelsen vägrat besvara) tog det mig drygt 1 år att få styrelsen att reagera, och allt som hände då var ovanstående mening.
  Jag fick inte ens svar från styrelsen när jag tillskrev styrelsen om detta.

  3. Styrelsen vägrade svara på vem som skulle närvara, men det framgick att den mycket hotfulla, och våldsbenägna, medlemmen skulle deltaga (och detta utan någon som helst förberedande utredning eller en enda fråga från styrelsen till mig).

  4. Det var inte för att "kartlägga hotbilden" som styrelsen kallade mig, utan det var helt uppenbart för att utöva påtryckningar mot mig och försöka skrämma mig ytterliggare (notera här att styrelsen själv utsatt mig för allvarliga hotelser tidigare).


  "... sökanden har dock avböjt att närvara på detta möte", fortsätter Josefine Persson.

  Här fortsätter HSB Malmö att försöka förvränga sanningen, och detta trots att det helt saknar relevans för själva sakfrågan.
  1. Jag tackade aldrig ja till detta möte. Jag fick förhinder och det är bara för styrelsen att acceptera att jag inte kan rätta in mitt liv efter styrelsens godtycke.
  3. Styrelsen vägrade svara på någon fråga om det s.k. "mötet"; vem skulle närvara, vad skulle diskuteras, vem och hur många fick jag ta med mig - t.ex. vittnen -, varför vill styrelsen sammanföra mig med en våldsbenägen person (och dessutom allierad med styrelsen), etc?

  Hur menar styrelsen/HSB Malmö att det som står i denna mening från Josefine Persson skulle vara relevant för någonting?

  Varför ens ta upp detta, när det som står i detta stycke inte har det minsta med något att göra, mer än för att ytterliggare bevisa hur styrelsen brutit mot lagen?

 6. I det sista stycket, som består av en enda mening, förekommer det så många fel att det blir svårt att bemöta detta. Inte en enda del av detta stycke är korrekt.

  "Föreningens styrelse har agerat helt i enlighet med vad bostadsrättslagen förespråkar då man försökt kartlägga den påstådda hotbilden", skriver Josefine Persson.

  1. Som framgår av mina skrivelser till styrelsen, samt av det svar som Josefine Persson själv givit, har styrelsen inte agerat i enlighet med vad bostadsrättslagen förespråkar!
  2. Som framgår av mina skrivelser till styrelsen, samt av det svar som Josefine Persson själv givit, har styrelsen inte i något läge, eller på något sätt, försökt "kartlägga" hotbilden!


  "... men då föreningen ej finner att det finns bevisning för att någon hotbild föreligger gentemot sökanden ...", fortsätter Josefine Persson.

  1. Styrelsen har aldrig ens efterfrågat någon bevisning!
  2. Någon bevisning behövs inte, enligt något regelverk, innan styrelsen kan agera genom att utreda störningsfrågan så som lagen föreskriver, enligt vad t.o.m. Josefine Persson själv säger.
  3. Som sagt, bevis finns. I flera former. Inte för att det behövs i detta läge, dvs för att styrelsen ska följa lagen och utreda störningsfrågan.

  Bevis kan vara bra att ha för att skicka rättelseanmaning, men behövs faktiskt inte ens då, utan det är först när man kommer till frågan om medlemmen ska avhysas som bevis om hot kan vara en fördel att ha.

  Enligt vilket regelverk menar HSB Malmö att bevis behövs för vad?


  "... kan föreningen således ej heller agera genom att skicka en rättelseanmaning såsom sökanden begär att föreningen skall göra", fortsätter Josefine Persson.

  HSB Malmö blandar äpplen med päron. Jag har begärt att styrelsen ska följa lagen och utreda störningsfrågan. För detta behövs ingen bevisning.
  När styrelsen sedan genomfört sin utredning kommer alla bevis vara framlagda, och rättelseanmaning kan skickas alternativt medlemmen kan avhysas i enlighet med vad lagen föreskriver.
Det blir onekligen komiskt när HSB Malmö så radikalt motsäger sig själv.
Så här skriver HSB Malmö;
Får styrelsen in klagomål om störningar är ni skyldiga att agera.
Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är en bostadsrättshavare
skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för
störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämrar boendemiljö.
I det här fallet rör det sig om en försämring av boendemiljön för bostadsrättshavarens grannar.

Det första ni bör göra är att skicka ut en rättelseanmaning till den som stör och upplysa om dennes skyldigheter samt uppmana honom eller henne att upphöra med störningarna.
Rättelseanmaningen bör skickas med rekommenderat brev.

Fortsätter störningarna är nästa steg avhysning.
Detta eftersom störningar är en förverkandegrund.

"Får styrelsen in klagomål om störningar är ni skyldiga att agera".
Varför menar HSB Malmö att detta nu inte gäller specifikt för styrelsen i min brf, när HSB Malmö så tydligt klargjort att detta är styrelsens skyldighet?
 
"Det första ni bör göra är att skicka ut en rättelseanmaning till den som stör och upplysa om dennes skyldigheter samt uppmana honom eller henne att upphöra med störningarna".
Varför gäller nu inte detta specifikt för styrelsen i min brf?

Så här skriver HSB Riksförbund;
Medlemsfråga:
Jag har problem med störande grannar.
Det är högljudda röster, svordomar och hundar som skäller från morgon till kväll.
Jag har försökt prata med dem, men det slutade med att de hotade mig.
Talade efter det med en jurist och fick rådet att vända mig till styrelsen.
Styrelsen agerade i form av muntlig tillsägelse till de störande.
Då övergick störningarna i rena trakasserier, som jag tvingades polisanmäla.
Åklagaren ansåg att störningar i boendet var ett problem för styrelsen i bostadsrättsföreningen, och väckte aldrig åtal.
Styrelsen har nu skickat ut störningslistor med följebrev om att anteckna vilken tidpunkt störningarna förekommer och i vilken form störningarna är.
Har bett styrelsen om hjälp, men de verkar inte våga sätta stopp.
Vad ska jag göra?

HSB svarar (via Ylva Johansson, närområdesassistent, så kallad nabo, på HSB Göteborg, som hjälper föreningar att lösa sociala problem "där juridiken inte räcker till"):
Jag tycker att dina grannar brutit mot ett antal regler som gäller i en bostadsrättsförening och även emot vad som i övrigt gäller i vårt samhälle.
När någon uppträder störande och inte bättrar sig efter tillsägelse från grannar och styrelse är det viktigt att styrelsen skickar ut en skriftlig varning.
Det i sin tur väger tungt som bevismaterial om man måste gå vidare i en rättslig process.

Att styrelsen inte vågar agera emot störande tycker jag är anmärkningsvärt.

I Göteborg finns "HSB-ledamoten", en person som ingår i styrelsen utsedd av HSB Göteborg, som ska stödja styrelsen men även se till medlemmarnas bästa.
Har ni den funktionen i din bostadsrättsförening råder jag dig att ta kontakt med henne/honom för hjälp.

Det är alltså styrelsens ansvar att få slut på störningarna.
De får anlita juridisk expertis för att få vägledning om hur de ska agera och hur de eventuellt går vidare till en avhysning av de störande.

"I Göteborg finns 'HSB-ledamoten', en person som ingår i styrelsen utsedd av HSB Göteborg, som ska stödja styrelsen men även se till medlemmarnas bästa.
Har ni den funktionen i din bostadsrättsförening råder jag dig att ta kontakt med henne/honom för hjälp
".
Varför anser HSB Malmö att det är rätt att HSB-ledamoten här gör det motsatta till vad HSB förespråkar, där HSB-ledamot Bengt Skånhamre i stället stödjer styrelsen fullt ut i styrelsens lagbrott?
 
"Det är alltså styrelsens ansvar att få slut på störningarna".
Varför gäller inte detta, enligt HSB Malmö, för aktuell brf-styrelse?
 
"De får anlita juridisk expertis för att få vägledning om hur de ska agera och hur de eventuellt går vidare till en avhysning av de störande".
Denna brf-styrelse anlitar istället "juridisk expertis" för att försöka slippa följa lagen och - i styrelsens eget personliga intresse - låta hoten mot mig som enskild medlem fortsätta, och eskalera.

Notera hur nu HSB Malmö helt vänt i denna fråga, och allt som gäller alla andra föreningar i landet ska inte gälla för styrelsen i den brf där jag bor.

Jag kan tillägga att styrelsen inför 5 vittnen (den 15 juni, om jag minns rätt) tydligt sagt att de inte avser att göra något åt de störningar jag utsätts för.


SAMMANFATTNING
Styrelsen anger, via HSB Malmö, inte ett enda skäl till varför styrelsen skulle ha rätt att bryta mot lagen och inte utreda denna störningsfråga.

Styrelsen anger, via HSB Malmö, enbart ett skäl till varför styrelsen inte kan skicka anmodan om rättelse till medlemmen. Detta är dock inte vad jag yrkat eller tidigare begärt av styrelsen, utan det är i stället resultatet av det jag begärt (dvs att styrelsen ska följa lagen och utreda störningsfrågan) om det visar sig att det finns bevis (vilket det finns) för att jag utsatts av hot från medlemmen.


HSB Malmös roll
Vad är det som gör att HSB gladeligen alltid åtar sig uppdrag för att stödja styrelsens lagbrott medan HSB samtidigt gör allt för att försöka trycka ner redan försvars- och resurslösa enskilda medlemmar?
HSB Malmös styrelse har skriftligen uttryckt sin avsky över det som drabbat mig, men i handling stödjer HSB Malmö sedan brf-styrelsen, och därmed även den hotande medlemmen.

YRKANDE

Vad jag vill är alltså;
 1. Styrelsen ska utan vidare fördröjning utreda störningsfrågan, i enlighet med vad lagen föreskriver. Detta inbegriper att styrelsen börjar med att ställa frågor till den hotande medlemmen om vad som hänt.

 2. Styrelsen ska inte kräva att jag måste deltaga på ett möte med den våldsbenägna medlemmen, eller försöka utsätta mig för fler hotbilder.

 3. I det fall att utredningen påvisar att jag utsatts för hot av medlemmen ska styrelsen lämna en rättelseanmaning till denna medlem alternativt avhysa medlemmen, också i enlighet med vad såväl lagen föreskriver som i enlighet med tidigare liknande rättsfall.

 4. Jag ska erhålla skriftlig kopia av den rättelseanmaning (i sin helhet) som styrelsen delger den hotande medlemmen samt hållas underrättad om händelseförloppet.
  Jag ska också erhålla skriftliga svar från styrelsen på de frågor styrelsen ställt till den hotande medlemmen.


__________________________________
Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, SBC) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
  " LÄNKAR TILL WEBBSIDOR OM HSB & BRF "  
Huvudsida
HSB:s normalstadgar - enbart för att skydda HSB och styrelse?   Vad innebär det att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet?
Sveriges bästa brf-stadgar   Vad får styrelsen besluta om?
NY FÖRENINGSLAG!   Arbetsordning för styrelse
Länkar till lagar och föreskrifter   Budord för styrelsen
Utträde ur HSB   Vilken kompetens behövs i en styrelse?
Anmälan till hyresnämnden   Valberedning
Andrahandsuthyrning   Hur skriver man en motion?
Överlåtelse av bostadsrätt   Exempel på motioner till ett årsmöte
Försäljning av bostadsrätt   Motioner HSB 2009
Vad gäller avseende vattenledningsskada?   HSB Malmös årsstämma 2009
Utdrag ur lägenhetsregister   Klander HSB årsstämma 2008
Vem ansvarar för vad?   Information till medlemmarna
Vad gäller avseende p-plats?   Offert badrumsrenovering
Vem får närvara på stämman?   Certifiering av bostadsrätt
Stämma, närvarostatistik   Länkar till bostadsrättsföreningar
Årsredovisningen   SDS om bostadsrätter
Arvode brf-styrelse - Per lgh   DN Bostad - Håll koll på styrelsen
Arvode HSB Malmö   DN Bostad - Samarbete är nödvändigt
Vicevärdens uppgifter   SVD - Talibanstyre & maktlösa medlemmar
BoRevision - en fara för din förening   SDS-Föreningar tar ut pengar från HSB
Värme och ventilation   HSB Malmö skandalen
Styrelsen varnar !!!   Frågor till HSB/Riksbyggen
Exempel på hur medlemmar behandlas   Hur HSB i Sverige svarar på frågor
Exempel på protokoll från årsmöte   HSB Riksförbund
Justering av ovanstående protokoll   Vilka är de ansvariga?
Vår Bostad   Vad är HSB bra för?
Dagordning - lagbrott   Föreningar som censurerar bort kritik
Byte av stamrör   Hur en årsstämma kan gå till
 

Om boendet i en brf

Riksbyggen
Se länkar ovan


© 2010 - Uppdaterad 2013-01-10