Lagen om ekonomiska föreningar
En kommentar
Anders Mallmén
Föreningsstämma & styrelseprotokoll

Tredje upplagan. Norstedts gula bibliotek.
(Senaste upplagan är den fjärde upplagan - år 2009)

Lagen om ekonomiska föreningar En kommentar. Anders Mallmén. Tredje upplagan. Norstedts gula bibliotek


LEF 7 kap. Föreningsstämman
7 kap. Föreningslagen. Föreningsstämman.


Föreningsstämmans kompetensområde. EFL 7:1

LEF 7:1

01. Föreningsstämmans kompetensområde52 och 56 § 1 st FL 1951


Sid. 238  
7 kap. 1 § Föreningslagen. Föreningsstämmans kompetensområde.
1 § Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Varje medlem har en röst, om inte annat anges i stadgarna.
Av 12 § framgår att föreningsstämmans befogenheter kan helt eller delvis överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.


EFL 7:1

LEF 7:1


Sid. 239  


Föreningsstämmans direktivrätt. Medlems rätt vid föreningsstämma. EFL 7:1

LEF 7:1

02. Föreningsstämmans direktivrätt

"Förvaltningen av föreningens angelägenheter hör till föreningsledningens kompetensområde, se 6 kap. Inledning 01.
Stämman kan dock i egenskap av föreningens högsta organ ge styrelsen och VD direktiv även i förvaltningsfrågor. Se t.ex. NJA 1960:698.


Personligt tyckande !!!:
Detta kan innebära vissa svårbedömda problem. Stämman får i realiteten inte ta ifrån styrelsen och VD dess uppgifter.

Styrelsens ledamöter har också liksom andra ställföreträdare för föreningen både rättighet och skyldighet att vägra verkställa stämmobeslut/direktiv, som är uppenbart skadliga för föreningen. De principer som därvid gäller behandlas i ett sammanhang i 6:13.04.
"

NJA 1960:698


03. Medlems rätt vid föreningsstämma - allmänt
Sid. 240  
7 kap. 1 § Föreningslagen. Föreningsstämmans kompetensområde.
1 § Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Varje medlem har en röst, om inte annat anges i stadgarna.
Av 12 § framgår att föreningsstämmans befogenheter kan helt eller delvis överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.


Rösträtt, differentiering av rösträtt och stadgevillkor för rösträtt. EFL 7:1

LEF 7:1

04. Rösträtt, differentiering av rösträtt och stadgevillkor för rösträtt

SOU 1949:17 s. 187 ff
Sid. 241  


Styrelseprotokoll. Reservation. EFL 6:8

LEF 6:8

04. Styrelseprotokoll, reservation


Sid. 212  
6 kap. 8 § Föreningslagen. Styrelseprotokoll och reservation.
8 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman.
Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Verkställande direktören får inte vara ordförande.
Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas.
Verkställande direktören har, även om han inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall.

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.


Styrelseprotokoll

LEF 6:8"Styrelseprotokoll är inte offentliga.
Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att få del av dem.
Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdplikt om spridningen av protokollen."

Sid. 213  


Föreningsstämma - protokoll
Bostadsrättslagen En kommentar. Håkan Julius m fl
Styrelsen. Björn Lundén
Styrelsens arbete. Ingrid Uggla
Offentliga styrelseprotokoll - Forum, Faktabanken
Stadgar om öppna styrelseprotokoll i brf
 Forum för alla i bostadsrätt Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Forum för alla i bostadsrättSenaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

FAKTABANKEN - FORUM FÖR ALLA I BOSTADSRÄTT
Störningar i BRF A 01
Avgifter i BRF A 02
Underhåll bostadsrätt, Ansvarsfördelning, Förändring av lägenhet A 03
El, Värme och Vatten i BRF A 04
Balkong och Uteplats, Utemiljö, Parkering & Garage i BRF A 05
Styrelse, Styrelsemöte, Protokoll, Tystnadsplikt, Dagordning A 06
Bostadsorganisation - Förvaltare A 07
Likhetsprincipen - Likabehandlingsprincipen A 08
Jäv A 09
Särskild granskning, Medrevisor, Revisor & Revisorssuppleant A 10
Hyresnämnden - Bostadsrätt A 11
Regelverk för bostadsrätt A 12
Avhysning, Uppsägning, Förverkande, Avsägelse, Tillträde bostadsrätt A 13
Andrahandsuthyrning i BRF B 01
Andelstal och Mätning bostadsyta B 02
Kapitaltillskott, Insatshöjning, Förändring av insats bostadsrätt B 03
Överlåtelse, Köp av bostadsrätt, Mäklare, Medlemskap B 04
Vattenledningsskada och Vattenskada i bostadsrätt B 05
Ekonomisk plan bostadsrättsförening B 06
Lägenhetsförteckning, Medlemsförteckning B 07
Föreningsstämma, Röstning, Ansvarsfrihet, Motioner i BRF & Arvoden B 08
Valberedning i BRF B 09
Ändring av stadgar i BRF B 10
Självförvaltning i BRF B 11
Sambolag bostadsrätt B 12
PUL BRF B 13
Väsentlig förändring av fastighet B 14
Likvidering av bostadsrättsförening, Fusion, Överlåtelse av hus i BRF B 15
Utvidgning av verksamhet i BRF B 16
Statistik bostadsrätter B 17
   FAKTABANKEN
   Gå direkt till Faktabanken i Forum för alla i bostadsrätt© 2010 - Uppdaterad 2018-01-27 Stockholm • Göteborg • Malmö / Skåne